YOKARY HOWPSYZLYK TALAPLARYNA DEŇ GELÝÄR

GYSGA WAGTDA IŞ TAMALAMA

OÝLAP TAPYJY AŇ BILEN DÜŞÜK MALYÝETLI ISLEGE LAÝYK

TEBIGATY GORAÝAN WE HOWANY KIRLENMEDEN DAŞ TUTÝAN

"EYYAM" H.K. – 2012 ýylynda guruldy, Türkmenistanda hormat goýulýan kärhanalaryň hatarynda ýer alýar. Biziň abarýymyz, kemsizligimiz, ugurtapyjylgymyz, jogap berijiligimiz, öňde baryjylygymyz ýöne ýere däldir. Gymmatlyklarymyzyň tebigy yzygiderligi biziň kärhanamyza ilkinji gününden bäri ýol görkezmekderir.

Halkara söwda kärhanasy hökmünde öz yoluna başlan EYYAM gurluşyk harytlary sektorynda uly ösüşe eýe bolup önümçilik, gurluşyk we halkada sowdany öz içine alýan grupba öwrüldi.

Ökde injenerler, işçiler, hünärmenler we sektoryň ussatlary tarapyndan edilýän işler ýokary hyzmat standardyna laýyk gelýär we dogrylyk pelsepesi esasy höweslendirijimizdir. Eyyam Group Türkmenistanyň ähli ýerinde senagat we söwda sektoryna degişli proýektleri kemsiz ýerine ýetirip abraýyna beýgeldýär.

Eyyam Grouppanyň hyzmaty, proýektrleri tejribeli şekilde ýerine ýeritmegine daýanýar. Biziň güýjimiz ýzýgiderli gygsa we uzun möhletleýin işleri planlamak we amatly şekilde öz wagtynda ýerine ýetirmekden ybarat. Netijede iş berýänler we siz aşakda görkezilen gymmatlyklary üçin Eyyam Groupy ynamly şekilde seçip bilersiňiz:

  • müşderi hemişe hoşal galjakdygyna arkaýyn ynanyp biler
  • kärhana proýektiň ähli böleginde işlär
  • çylşyrymly kommunal makullama amallary gowy pikirleniler we ýerine ýetiriler
  • planlanan budjet goranar
  • elbetde hil hiç haçan pese düşürilmez
  • gutarma wagtunda ýa-da ondan hem öň bitiriler.