Iş ýerinde ýokary dereje saglyk we howpsyzlygy goramak uly jogapkärçilik

Eyyam Gurluşyk edýän işimiziň ýokary hili gelejekde işleýşimize uly täsir ýetirjekdigine ynanýar.

Ýokary hil gorama sistemamyzyň maksady aşakdaky maddalardan ybarat:

  • Müşderiler bilen gowy gatnaşykda bolmak üçin ýokary hilde hyzmat bermek
  • Müşderi hoşallygy biziň kärhanamyza mahsusdyr
  • Müşderi islegleri doly düşüniler we garşylanar
  • Bütin işler dowamly bellenen derejede ýerine ýetiriler
  • Hünärimiz we resurslarymyz müşderi gereksinimlerini garşylamak üçin gurnalýar
  • Iş toparymyz doly türgenleşen we hil gowulaşdyrmana doly gatnaşýar
  • Sistema we iş proçeslerini dowamly gowylaşdyrýas
  • Diňe biziň hil derejämize deň gelýän hyzmatlary ulanýas
  • Müşderilere ähli wagtda ussatlyk bilen habarlaşylar
  • Bütin şikaýatlar wagrynda we öndümli ýerine ýetirilýär

Eyyam Gurluşyk iş ýerinde howpsyzlyk we saglyk üçin ähli şertleriň ýerine ýetirilmegi üçin jogapkärçiligi çekýär. Işgäriň howpsyzlygy we saglygy Eyyam Gurluşygyň işleýän proýektlerinde ilkinji orunda durýar.

Kärhana howspyz we tebigaty goraýan iş şertleri bilen üpjün etmäne örän möhüm seredýär we müşderileriň ähli talaplaryny ýerine ýetirmane ukyplylygy bilen buýsanýar.

Howsyzlyk programmasynyň başarnyklygy işgärleriň ähli işlerde planly we howpsuzlygy barlanan şekilde ýetirmäne ymtylyşyna bagly. Her yolbaşjy we gözegçi iş ýerinde ähli howsyzlyk şertleriniň milli, regional, ýerli, müşderi we proýektiň görkezmelerine deň gelýändigini barlamana borçly.

Howpsyz iş ýeri herkimiň maksady bolup durýar. Herkimiň goşýan goşandy bilen biz howpsyzlyk tehnologiýasyny gowulaşdyrmana we howpyň azaldylmagyna ymtylýarys.