EYYAM ÖNÜMÇILIK

"EYYAM" H.K. – 2012 ýylynda guruldy, Türkmenistanda hormat goýulýan kärhanalaryň hatarynda ýer alýar. Biziň abarýymyz, kemsizligimiz, ugurtapyjylgymyz, jogap berijiligimiz, öňde baryjylygymyz ýöne ýere däldir. Gymmatlyklarymyzyň tebigy yzygiderligi biziň kärhanamyza ilkinji gününden bäri ýol görkezmekderir.

Halkara söwda kärhanasy hökmünde öz yoluna başlan EYYAM gurluşyk harytlary sektorynda uly ösüşe eýe bolup önümçilik, gurluşyk we halkada sowdany öz içine alýan grupba öwrüldi.

Önümçilik bölümi ökde hünermenler, injenerler, işçiler we sektoryň ussatlary tarapyndan tehnalogiýanyň täze awtomatlaşdyrylan enjamlaryny we ýokary hilli çyg mallary ulanyp Türkmenistanyň Änew şäherçesinde ýerleşýär.

Önüm görnüşleri

 • Dolaplar
 • Dokument saklamak üçin dolaplar
 • Hereket edilýän iş ýerleri
 • Hereket edilýän dolaplar
 • Kitap şkaflary
 • Goragly şkaflar
 • Gulply şkaflar
 • Musor saklaýyjylar
 • Musor gutulary
 • Çekilýän şkaflar
 • Iş stollary
 • Demir gapylar
 • Ýangyn goraýyjy gapylar
 • Labaratoriýa enjamlary
 • Ýangyn söndüriji gutylar
 • Umumy iýmit ýerleri üçin enjamlar
 • Elektrik paneller, dolaplar
 • Poçta gutulary
 • Aksesuarlar

Demir Gapylar

Ýangyn gapylary, aşhana gapylary, umumy ulanşyk gapylary, dekoratiw gsapylar, sklad gapylary, gorag gapylary, akustik gapylar, paslanmaz demirden gapylar.

Agyr, güýçlendirilen demir gapylar edurstrial, kopçüligiň ulanýan ýerleri we ýaşaýyş jaýlary üçin niýetlenen. Ýeke we goşa panel şeklindäki ýokary hilli önümlerimiz, ýerinde işleýşimiz we gowulaşdyrylan çyg mal alymlary netijesinde ekonomik taýdana amatly we gijikmesiz ýerine ýetirilýär.

Standart modellerden başga-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde we üýtgeşik renklerde elektrostatik boýagly modeller hem taýynladyp bolýar.

Ýokary

Dolaplar, şkaflar

Saklama dolaplary, ofisde dakument saklamak üçin dolaplar, hereket edýän dolaplar, goragly şkaflar, gulplanýan şkaflar, çekmejeli şkaflar, sklad dolaplary.

16, 18 , 20 kalibr demirden ýalasan dolaplar ofis, garaj, otel, bank, hassahana, restoran we labaratoriya üçin laýyk bolýar.

Standart modellerden başga-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde we üýtgeşik renklerde elektrostatik boýagly modeller hem taýynladyp bolýar.

Gurnalan we gurnalmana taýyn görnüşde dolaplar bardyr.

Ýokary

Ýangyn Söndürme Dolaplary

Ýarym gömülen ýangyn dolaplary, gömülen ýangyn dolaplary, ýüzüne çykarylyp gyrnalýan ýangyn gutulary, daşy ýapyk ýangyn gutulary, daşy jamdan ýangyn dolaplary, ýangyn ýorgany üçin dolaplar.

Ýangyn söndürme dolaplary sowuk döşelen demir listlerden ýasalyp elektrostatik boýag bilen boýalyar. Gömülen tutawaç, ýangyn tutawaç, signalizasiýa, preslenip ýazylan harplar ýaly goşmaça seçenekler hem bar.

Standart modellerden başga-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde we üýtgeşik renklerde elektrostatik boýagly modeller hem taýynladyp bolýar.

Ýokary

Polkalar we Stelaj sistemalary

Açyk we ýapyk stelajlar, ýeňil stelajlar, paddon tipli daýanlykjly stelajlar, polkalar, kitap şkaflary.

Polkalar we stelaj sistemalary we olaryň aksesuarlary haryt saklamak we görkezmek üçin ulanylýar. Deňi taýy bolmadyk ýokary hilli balkalar, aýratyn atiýaçlandyrylan çitimli, görünmeýän swarka ýerleri aýratynlykly polkalar we stelajlar bardyr.

Standart modellerden başga-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde we üýtgeşik renklerde elektrostatik boýagly modeller hem taýynladyp bolýar.

Ýokary

Poçta gutulary

Umumy binalar we ýaşaýyş jaýlary üçin poçta gutulary.

Paslanmaz demirden berk edilip öndürilen poçta gutulary ýokary hilli şekilde Türkmenistanda öndürilýär.

Standart model poçta gutularyny ýa-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde 304, 316, paslanmaz demir we 12, 14, 16, 18 kalibr demir ýaly dürli materiallardan çydamly we ýokary howpsyzlyk standartlaryna deň gelýän poçta gutularyny ýasadyp bilersiňiz.

Ýokary

Senagat aşhana bölümleri

Diwara asylýan şkaflar, ýeke durýan şkaflar, çünkde durýan şkaflar, çünkde durýan stollar, iş stollary, süşürip bolýan stollar, ýuwmak üçin stollar, diwara asylýan polkalar, telejkalar, standart bloklar, iş ýüzeýleri.

Senagat aşhana bölümleri siziň aşhanaňyzy ýokary dereje arassaçylyk we amatly iş şertlerini döreder.

Standart model aşhana bölümlerini ýa-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde 304, 316, paslanmaz demir we 12, 14, 16, 18 kalibr demir ýaly dürli materiallardan çydamly we ýokary howpsyzlyk standartlaryna deň gelýän aşhana bölümlerini ýasadyp bilersiňiz.

Ýokary

Elektrik paneller

Elektrik paneller, goşa gapyly paneller, ýeke durýan paneller, serwer şkaflary, razetka baglaýyjy gutulary, kabel gutular, transformatorlar.

Elektrik paneller standart iç enjamlary bilen bolýandyr. Industrial, ýaşaýyş jaýlary üçin we komerçeskiý elektrik paneller 304, 316, paslanmaz demir we 12, 14, 16, 18 kalibr demir ýaly dürli materiallardan ýasalýar. Boýlary kiçi birikdirme panellerden uly özbaşdak durýan dürli renkdäki panllere çenli ýasap berýäris.

Standart modellerden başga-da siziň islegiňize bagly üýtgeşik ölçeglerde we üýtgeşik renklerde elektrostatik boýagly modeller hem taýynladyp bolýar.

Ýokary

Beýleki önümler

Musor gutulary, Haryt saklama gutulary, iş ýüzeýleri, telejkalar we aksesuarlar

Standart modeleri ýa-da siziň islegiňize bagly 304, 316, paslanmaz demir we 12, 14, 16, 18 kalibr demir ýaly dürli materiallardan çydamly we ýokary howpsyzlyk standartlaryna deň harytlary ýasadyp bilersiňiz.

Ýokary hilli hyzmat we zawodyň bellän amatly bahalaryndan harytlary aljakdygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.

Ýokary

BIZIŇ HYZMATDAŞLARYMYZ

 • Biziň hyzmatdaşluk edýän kärhanalarymyz:
 • Pentronas
 • Weatherford
 • Petrofac
 • Dragon Oil
 • CNPC
 • CCG
 • Rönesans Türkmen
 • Hyundai Engineering Co., Ltd.
 • Coca Cola