× BAŞ SAHYPA BIZ BARADA ÖNÜMLER HABARLAŞMAK
EN RU

EYYAM Kompaniýa 2012-nji ýylda döredilip, Türkmenistanda iň abraýly kärhanalaryň biri hökmünde tanalýar. Biziň üstünlikde, ugurtayjylykda, jogapkärçilikde we progressiw ösüşdäki öňdebaryjylykda barha artýan abraýymyz tötänleýin däldir. Ol, bu pudakdaky önümçiligimiziň ilkinji günlerinden bäri kompaniýamyzy ugrukdyrýan gymmatlyklarymyzyň tebigy netijesidir.

Önümçilik bölümi Änew etrabynda ýerleşip tejribeli inženerlerden, işçilerden we pudak hünärmenlerinden ybarat bolup, iň öňdebaryjy täze tehnologiýalary, enjamlary we ýokary hilli çig mallary ulanyp Türkmenistanda öndürilen önümlerini hödürleýär.

Ýokary hilli hyzmatlary üpjün etmeklige niýetlenen, öz işine wepaly, tejribeli inženerlere, meýdan işgärlerine, jogapkär işçilere we pudak hünärmenlerine daýanyp, dogruçyllyk we edeplilik pelsepesine eýerýän EYYAM, ýokary abraýdan peýdalanýar we Türkmenistan we daşary ýurtlardaky söwda we senagat müşderileriniň giň gerimine taslamany tamamlamakda hiç-hili bökdençsiz ýa-da öňünden girew talap etmezden öz hyzmatlaryny ýetirýär.

ÖNÜMLER IŇ GÖRNÜŞLERI

Polat mebelleriniň dürli görnüşlerini öndürmeklikde we satmaklykda hem-de ajaýyp sazlaşykly bir bitewi hyzmaty üpjün etmekde baý tejribäniňbolmaklygy, EYYAM HK-a dünýäniň iň üstünlikli we abraýly polat mebel önümlerini öndürýän kärhanalaryň birine öwrülmäge kömek edýär.

 • Saklaýyş şkaflary
 • Resminama şkaflary
 • Ykjam şkaflar
 • Howpsuzlyk şkaflary
 • Gulplanylýan şkaflar
 • Saklaýyş gutylary
 • Iş oturgyçlary
 • Laboratoriýa enjamlary
 • Polat gapylar
 • Ýangyna garşy gapylar
 • Ýangyn söndüriji gutular
 • Iýmit enjamlary
 • Elektrik korpuslary
 • Goşmaça enjamlar

BIZIŇ WEZIPÄMIZ

Производить качественную и экологически чистую стальную продукцию.

BIZIŇ GÖRÜŞIMIZ

Быть самым успешным и уважаемым производителем стальной продукции в Туркменистане и служить на благо людям всего мира.

BIZIŇ GYMMATLYKLARYMYZ

То, что делаем мы, всегда превосходит ожидания наших заказчиков.

EYYAM-da biz:

 • Ýokary hilli önümleri we hyzmatlary teklip edýäris.
 • Daşky gurşawy goraýarys.
 • Öz borçlarymyzy ýerine ýetirýäris.
 • Adamlara mertebe we hormat bilen çemeleşýäris.
 • Işgärlerimiz we önümlerimiz üçin howpsuzlygy ileri tutýarys.

BIZIŇ TOPARYMYZ

Biz, ýokary hünärli işçi güýjimizi guramamyzyň daýanjy hasaplaýarys. Toparymyzyň agzalarynyň içinde, metal önümleri, komponentleri, şkaflary we tekjeleri bellenilen möhletde eltip bermek işi bilen meşgullanýarlary bar. Biz başarjaň işçi güýjimizi degişli pudakda gazanan tejribesi we innowasion çemeleşmeleri esasynda hakyna tutduk. Ýokary hünärli marketing we satuw boýunça hünärmenlerimiz gymmatly müşderilerimiz bilen hoşniýetli gatnaşyk gurmaklyga uly ýardam berdi. Toparymyz ýokary hünärli işçi güýji and paýlaýjy personal bilen baglanyşykly ökde önümçilik ekspertlerinden, hil gözegçilik hünärmenlerinden, başarjaň tehniklerden we inžinerlerden ybaratdyr.

ÝOKARY HIL TALAPLARYNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGI

OÝLAPTAPYJY AŇ BILEN IŇ PES BAHADA RASIONAL AMALA AŞYRMA

BOÝUNALNAN TABŞYRYKLARY MÜMKIN BOLAN IŇ GYSGA WAGTDA TABŞYRMAK

EKOLOGIKI TAÝDAN HOWPSUZ WE HAPALANMASYZ

TEKLIPLER WE SALGYLANMALAR

Biz iň naýbaşy kompaniýalara müşderilerine ýakymly duýgulary we gymmatlyklary ýetirmäge ýardam berýändigimize buýsanýarys.

BIZIŇ ABRAÝLY HYZMATDAŞLARYMYZ

Biz iň naýbaşy kompaniýalara müşderilerine ýakymly duýgulary we gymmatlyklary ýetirmäge ýardam berýändigimize buýsanýarys.